Aprovats els Comptes Anuals AFA 2021-2022, i el Pressupost 2022-2023

En la reunió del 3 de novembre de 2022, l’assemblea de l’AFA va aprovar els comptes anuals de l’AFA corresponents al Curs 2021-2022, el Balanç de l’Associació, i va presentar i aprovar el pressupost per aquest curs 2022-2023.

En referència al compte de resultats, el curs 2021-2022 hem tingut un dèficit de 5.626€. Les quotes de les famílies han representat el 83% dels ingressos totals. El treball dut a terme pel Fons de Cohesió ha suposat més de 1.200 € en donatius, que es reparteixen al 50% amb l’Escola, per cobrir les quotes de sortides, colònies i materials de les famílies que no poden fer-hi front. Cal afegir també que ens ha estat atorgada una subvenció que faria minvar el déficit en aprox 1.000€, però no s’ha tingut en compte perquè encara no havia estat cobrada el dia del tancament de l’exercici. Tenint en compte aquesta subvenció, el dèficit s’adequa al pressupost previst i aprovat al novembre de 2021.

En segon terme, s’ha presentat el segon balanç de l’associació. Els resultats continuen sent molt sòlids, amb ràtios de solvència i liquiditat òptims, que li permeten a l’AFA fer front a pagaments sense recòrrer al finançament extern.

Finalment, en referència al pressupost 2022-2023, preveiem un dèficit menor que el del curs passat: entre 1.100 i 1.200 €. Preveiem tenir uns 35.120€ d’ingresos, i uns 36.250€ de despeses

Així mateix, aquest pressupost planteja fer una modificació en el sistema d’ajuts, per tal de fer un model més sostenible: es proposa mantenir el model actual, amb uns petits imports de cobertura per part de les famílies beneficiades: 

  • Ajuts Menjador del 100%: obtindran ajuts del 94% (pagaran una quota anual de 10€)
  • Ajuts Menjador al 70%: obtindran ajuts al 33% (quota anual de 100€).

A la reunió d’assemblea de l’1 de desembre informarem a les famílies sobre els ajuts, i els mecanismes de sol·licitud.

L’objectiu és equilibrar despeses i ingressos de cara al curs 2023-2024.

Podeu llegir l’informe sobre el pressupost 22-23 en aquest enllaç, i el resum infogràfic sobre els comptes 2021-2022, des d’aquest altre enllaç.


Aprovats els Comptes Anuals AFA 2020-2021, i el Pressupost 2021-2022

En la reunió del 4 de novembre de 2021, l’assemblea de l’AFA va aprovar els comptes anuals de l’AFA corresponents al Curs 2020-2021, el Balanç de l’Associació, i va presentar i aprovar el pressupost per aquest curs 2021-2022.

En referència al compte de resultats, hi ha hagut una davallada d’ingressos respecte d’un curs ordinari. Això es deu, bàsicament, perquè es van fer servir romanents existents del curs 2019-2020, es van rebaixar les quotes de les famílies, i es van recaptar 4.300 € menys en quotes de materials. Així mateix, les accions del Fons de Cohesió durant la campanya de Nadal van permetre canalitzar donatius de les famílies que, juntament amb un ajut de La Caixa, han permés recaptar en total 3.900€. Aquests diners permetran repetir el Fons d’Ajuts AFA Dovella pel curs 2021-2022.

Des del punt de vista de la despesa, s’han dut a terme pràcticament totes les despeses pressupostades. En alguns casos, les comissions s’han adaptat a la condició pandèmica, reduint les seves partides de despesa. Tot plegat, s’ha acabat amb un dèficit de 190€, un resultat molt controlat, tenint en compte que ha estat un curs atípic i difícil.

En segon terme, s’ha presentat el segon balanç de l’associació. Els resultats continuen sent molt sòlids, amb ràtios de solvència i liquiditat òptims, que li permeten a l’AFA fer front a pagaments sense recòrrer al finançament extern. L’únic punt a remarcar: es van adquirir títols (accions) de Fiare, per import de 590€, per poder accedir als descomptes en l’operativa amb el banc. Si eventualment l’AFA deixès d’operar amb Fiare, podria recuperar els diners, al valor de les accions aleshores.

Finalment, en referència al pressupost 2021-2022, es preveuen uns ingressos totals de 35.750€, sense considerar les activitats extraescolars. Pel que fa a les despeses, es preveuen que estaran entre 39.500€ i 40.000€. La meitat d’aquesta despesa, pràcticament, anirà destinada a l’Escola, en concepte de materials socialitzats. La resta de recursos es destinaran, principalment, als projectes inclosos en Millora de Projecte (Dovella Lectora, Gènere i Conviv`ència i Jocs) i Manteniment d’Elements del Pati. Així mateix, es continuaran duent a terme la resta de projectes en funcionament: Dovella Respira, Seguretat en el Transport, Xerrades, Afadrina i Festes. Malgrat tot, algunes despeses proposades per les comissions s’han hagut d’ajornar pel curs vinent per poder tancar el pressupost amb un dèficit assumible: 4.000€. De cara a cursos posteriors, s’ha d’intentar reduir la despesa i/o augmentar les fonts de finançament.

Podeu llegir l’informe complet sobre el pressupost 21-22 en aquest enllaç, i el resum infogràfic sobre els comptes 2020-2021, des d’aquest altre enllaç.